Tazmin Süreçleri

TAZMİN SÜREÇLERİ

Sürat Kargo taşıma sürecinde tazmine konu olan gönderilerle ilgili müşterilerin yazılı olarak başvuru yapması durumunda tazmin süreci başlatılır.

Müşterilerimizden gelecek tazmin taleplerinde, başvuru ve değerlendirme aşamaları ve uygulanacak prosedürler aşağıda belirtilmektedir.

Tazmin Başvurusu

Tazmin sürecinin başlatılabilmesi için, müşterinin gönderi yaptığı çıkış birimine ya da gönderinin varış yaptığı birime veya hizmet alınan birimin bağlı olduğu Sürat Kargo Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapması esastır.

Tazmin Başvurusunda Gerekli Evraklar

 • 1. Tazmin Dilekçesi
 • 2. Gönderi içeriğinin değerini gösteren fatura; eğer gönderi içeriğine ilişkin fatura yok ise emsal değer gösteren belge (fatura gibi),
 • 3. Gönderi ticari nitelikte ise ürün sevk irsaliyesi,
 • 4. Gönderinin geç ya da eksik tesliminden kaynaklanan tazmin talebi var ise, zarar olduğunu kanıtlar nitelikteki bilgi ve belgeler

Tazmin dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir;

 • Tazmin başvurusu yapan kişinin adı - soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi,
 • Tazmine konu gönderiye ilişkin gönderici müşteri ve alıcı müşterinin isimleri,
 • Taşıması yapılan fatura bilgileri(Fatura numarası, fatura tarihi, gönderi kodu),
 • Varsa Kargo Kabul Fişi tarihi ve numarası,
 • Gönderinin içeriği ne olduğu,
 • Tazmin talebinin sebebi ve detaylı açıklaması,
 • Talep edilen tazminat tutarı,
Tazmin Değerlendirme:

Şube/Acente tarafından ya da müşteri tarafından doğrudan hizmet biriminin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla evraklar işleme alınır ve kontrol edilir. Kontrol sonucunda dilekçe veya eklerinde eksiklik görülmesi halinde müşteriden eksik bilgi ve belgelerin makul bir süre içinde tamamlanması istenir. Bölge Müdürlüğü başvuru kapsamına göre gerekli gördüğü durumlarda, yukarıda belirtilmeyen ek bilgi ve belgeleri de isteyebilir.

İstenilen belgelerin eksiksiz olarak teslimi tazmin talebinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Kayıp nedeniyle yapılan tazmin başvurularında kayıp gönderi için tüm birimlerimizde araştırma süreci başlatılır. Hasar ya da gecikme nedeniyle yapılan tazmin başvurularında çıkış biriminden varış birimine kadar gönderinin geçtiği tüm birimlerden kargonun geçiş bilgilerine dair görüş ve tutanaklar istenir.

Tazmin Sonuçlandırma:

Tazmin dosyası, araştırma ve görüş isteme süreci tamamlandıktan sonra, Bölge Müdürlüğü’nün görüşüyle ile birlikte Genel Müdürlük onayına gönderilir.

Genel Müdürlük, değerlendirme sonucunda edinilen bilgi, belge, görüş ve değerlendirmeleri inceleyerek,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, tazmin talebini kabul veya reddeder.

Tazmin talebinin olumlu sonuçlanması:

Tazmin talebinin olumlu sonuçlanması durumunda, bireysel müşterilerden ibraname ve gider pusulası imzalaması, Vergi Usul Kanunu uyarınca faturaya tabi müşterilerden muvafakatname-ibraname ve Sürat Kargo adına tazmin faturası düzenlemesi istenir. İbraname ve gider pusulası örnekleri müşteriye imzalatılmak üzere ilgili Şube/Acenteye gönderilir.

İstenen belgeler düzenlenip imzalanarak müşteri tarafından Şube/Acenteye teslim edildikten sonra Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Bölge Müdürlüğü ilgili belgeleri Genel Müdürlüğe gönderir. Onaylanan tazmin bedeli Genel Müdürlük tarafından müşterinin belirttiği banka hesabına yatırılır.

Hasarlı kargolarda talep edilen bedelin tamamının ödenmesi halinde tazmine konu hasarlı gönderi müşteriden geri alınır.

Tazmin talebinin olumsuz sonuçlanması:

Tazmin talebinin olumsuz sonuçlanması halinde ilgili Şube/Acente tarafından müşteriye başvuru sonucu hakkında bilgi verilir

Müşterinin tazmin sonucuna itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi düzenleyerek Şube/Acenteye vermesi gerekmektedir. İtiraz dilekçesi üzerine aynı prosedür uygulanarak tekrar değerlendirme yapılır.